Konsultacje prawne

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu prowadzi bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego udzielane podczas osobistych spotkań, mailowo i telefonicznie.

Do Państwa dyspozycji są dyżurujący:

 • prawnicy
 • policjant

W ramach konsultacji udzielane są porady dotyczące:

 • władzy rodzicielskiej (zwłaszcza kontaktów dziecka z rodzicami mieszkającymi osobno, w wyniku separacji faktycznej lub rozwodu);
 • przemocy domowej – pomoc w sporządzaniu zawiadomienia o przestępstwie i wyjaśnianiu pokrzywdzonym ich sytuacji prawnej i możliwości obrony,
 • molestowania seksualnego,
 • alimentacji.

Zakres udzielanych porad:

 • porady udzielane są mailowo (TUTAJ), telefonicznie (dyżury telefoniczne prawników TUTAJ) lub osobiście

  UWAGA! NA KONSULTACJE OSOBISTE PROSZĘ UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE:

  TEL: (61) 855 22 78

 • udzielanie porad w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego oraz lokalowego,
 • pomoc w redagowaniu zawiadomień o przestępstwie (pisemne lub ustne zawiadomienie policji lub prokuratury)
 • informowanie o możliwości występowania w charakterze powoda cywilnego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego,
 • informowanie o możliwości zapoznania się z aktami postępowania karnego, uzyskania kserokopii dokumentów z akt, możliwości utajnienia adresu ofiary przemocy,
 • pomoc w redagowaniu środków odwoławczych od orzeczeń, postanowień, umorzeń,
 • pouczenie o pozakarnych środkach prawnych, mogących wpłynąć na sprawcę przemocy (przymusowe leczenie odwykowe, ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicie lskiej),
 • pomoc w redagowaniu pozwów rozwodowych, o separację, informowanie na temat procedury rozwodowej z wyszczególnieniem różnic: z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie; informowanie o możliwości wykorzystania akt sprawy karnej jako dowodu w toku postępowania rozwodowego,
 • pomoc w sporządzaniu wniosku o rozdzielność majątkową,
 • udzielanie informacji o sposobach i możliwościach ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej sprawcy przemocy,
 • pomoc w przygotowaniu pozwu o eksmisję, zbieranie dowodów w tej sprawie.

Zadania osoby dyżurującej:

 • udzielanie podstawowych porad i informacji prawniczych,
 • udzielanie podstawowych porad na temat możliwości uzyskania wsparcia socjalnego i/lub pomocy policji
 • zapoznawanie się i interpretacja przedłożonych dokumentów prawnych, redagowanie i przygotowywanie pism do sądów, prokuratury lub innych instytucji, np. ośrodków pomocy społecznej,
 • udzielanie porad w trakcie trwania spraw sądowych,
 • konsultacje prawne dla zespołu pracowników oddziału TKOPD w Poznaniu, dotyczące prawnych aspektów prowadzonych przez nich przypadków,
 • kontaktowanie się z instytucjami prowadzącymi sprawy danej rodziny.

Porady prawne udzielane są bezpłatnie w ramach realizowanych projektów
„Bliżej prawa” – dofinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania


Przekaż nam 1% swojego podatku
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Ośrodka Mediacji przy TOKPD
strefamlodych.pl
ISS Polska
Operacja Dehejtyzacja
Facebook - visit us
Twitter - visit us
WSPIERAJĄ NAS: