Polityka Prywatności

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

I. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Garbary 97/8 61-757 Poznań, KRS 0000146124.

Pod adresem e-mail: prawnik@kopd.poznan.pl możesz zadać pytanie lub zgłosić uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych i Twoich uprawnień.

II. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. W naszym przypadku jest to udzielenie interdyscyplinarnej pomocy (psychologicznej, pedagogicznej, prawnej) osobie zgłaszającej się do TKOPD w Poznaniu lub jej rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
 2. Konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, w szczególności osoby małoletniej. To realizacja podstawowego celu naszej działalności, czyli ochrony praw i interesów dziecka i jego rodziny.
 3. Wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na TKOPD, to jest udzielenie informacji na żądanie sądu lub innego organu umocowanego prawnie.
 4. Realizowanie zadania w interesie publicznym, czyli prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie ze statutem stowarzyszenia.
 5. Zawarcie lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dotyczy to naszych pracowników, współpracowników, wolontariuszy, stażystów.
 6. Konieczność realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, czyli TKOPD w Poznaniu. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, jak np. pozyskiwanie funduszy na naszą działalność.

III. Zasady przetwarzania danych

Dane w Stowarzyszeniu przetwarzane będą wyłącznie w przypadku istnienia podstawy prawnej i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Dane przetwarzane będą do czasu:

 1. W przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub podjęcia innych działań ograniczających tę zgodę.
 2. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, lub przez czas określony przepisami prawa odnoszącymi się do treści umowy (np. przechowywanie danych dotyczących stosunku pracy zgonie z wymogami prawa pracy).
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą, tylko w zakresie usprawiedliwionym interesem tej osoby lub osoby trzeciej, w szczególności osoby małoletniej i do czasu w którym zagrożenie tych interesów ustanie i ustanie wynikający z przepisów prawa okres ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń tej osoby.
 4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Po wskazanym czasie dane osobowe podlegają usunięciu z baz elektronicznych TKOPD lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

IV. Przekazywanie danych

Przetwarzanie danych osobowych poprzez ich przekazywanie przez TKOPD innym podmiotom nastąpi wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Przekazywanie danych bez zgody osoby, której one dotyczą nastąpi wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, usprawiedliwionych koniecznością zabezpieczenia żywotnych interesów tej osoby, lub osoby trzeciej, w szczególności małoletniego.

Dane te mogą być przekazywane jedynie ściśle określonym podmiotom w zależności od celu ich przetwarzania takim jak  instytucje państwowe i samorządowe uprawnione do ich żądania na podstawie przepisów prawa, oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.

 1. Zgoda na przetwarzanie danych może być każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem działań, których dokonano przed wycofaniem tej zgody.
 2. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane gromadzone i wykorzystywane przez serwis są poufne.

Przekaż nam 1% swojego podatku
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Ośrodka Mediacji przy TOKPD
strefamlodych.pl
ISS Polska
Operacja Dehejtyzacja
Facebook - visit us
Twitter - visit us
WSPIERAJĄ NAS: